Podmínky použití

 

Vítejte na webové adrese blackanddecker.cz která je spravována společností STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC, S.R.O., jejíž registrované kanceláře se nachází na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká Republika. Vaše používání webových stránek blackanddecker.cz podléhá a řídí se těmito podmínkami. Pečlivě si tyto podmínky přečtěte. STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC, S.R.O., dále jen „Black & Decker“, StanleyBlack&Decker dále jen SBDK, její dceřiné společnosti a další společnosti v rámci její skupiny, poskytují adresu blackanddecker. blackanddecker.cz a služby související se stránkami blackanddecker.eu na základě těchto podmínek.

1. Dohoda

Přístup a použití této webové stránky a informace, materiály, výrobky a služby dostupné prostřednictvím této webové stránky podléhají všem příslušným platným zákonům a předpisům a těmto Podmínkám použití. Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s těmito Podmínkami použití, což vytváří právně závaznou dohodu. Pokud nesouhlasíte, zdržte se prosím používání těchto stránek. Nesmíte kopírovat žádnou část této webové stránky v jakémkoli médiu. Tyto Podmínky použití můžeme čas od času změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější Podmínky použití budou zveřejněny na webových stránkách. Před použitím této webové stránky si musíte tyto Podmínky použit vždy zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte aktuálním Podmínkám použití, podle kterých máte povolen přístup na tyto webové stránky. Nemáte-li přístup k těmto Podmínkám použití přes internet, můžeme vám na vyžádání poskytnout kopii nejnovějších Podmínek použití e-mailem. PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY (NEBO NA JEJICH ČÁSTI) A POUŽITÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK (NEBO JEJICH ČÁSTÍ), NENÍ PLÁNOVÁNO, A JE ZAKÁZÁNO, POKUD TAKOVÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽITÍ PORUŠUJÍ PLATNÉ ZÁKONY NEBO NAŘÍZENÍ.

2. Mladiství

Tyto webové stránky jsou obchodními a komerčními stránkami. A jako takové nejsou určeny pro děti a mladistvé.

3. Informace o výrobcích a službách

Všechny odkazy na této webové stránce týkající se informací, materiálů, výrobků a služeb, se vztahují na informace, materiály, výrobky a služby dostupné ve specifikovaných zemích nebo jurisdikcích pouze v souvislosti s takovou informaci, pokud není uvedeno jinak. Nic na této webové stránce nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji našich produktů a služeb v jakékoli jurisdikci. Tato webová stránka slouží výhradně pouze pro informační účely.

4. Souhlas s ochranou osobních údajů

Berete na vědomí, že jste si přečetli a pochopili podmínky naší ochrany osobních údajů, a že s ní souhlasíte. S výjimkou osobních údajů, je a bude s jakoukoli komunikací nebo materiálem, který nám zašlete nebo přepošlete přes internet, zacházeno jako s nedůvěrným a nechráněným materiálem. Zasílání nebo přeposílání jakéhokoli nezákonného, výhružného, urážlivého, pomlouvačného, obscénního, pornografického nebo rouhavého materiálu nebo jakéhokoli materiál, který by mohl představovat nebo povzbuzovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin nebo porušení jakéhokoli zákona, je přísně zakázáno. Vyhrazujeme si právo monitorovat vaši komunikaci s námi, ať už poštovní, hlasovou, faxovou, e-mailovou nebo jakoukoli jinou formou přenosu, pro účely kontroly kvality, bezpečnosti a jiných obchodních potřeb. Bez ohledu na výše uvedené, bude se všemi osobními údaji, které získáme díky těmto webovým stránkám, nakládáno v souladu se zásadami ochrany soukromí.

5. Vlastnická práva

Není-li uvedeno jinak, tato webová stránka a její design, text, obsah, výběr a uspořádání prvků, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze a jiné záležitosti týkající se těchto webových stránek (dále jen „Prvky“), jsou chráněny podle platných autorských práv, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými právy (včetně, ale nejen z hlediska duševního vlastnictví) a jsou majetkem společnosti Black & Decker a SBDK nebo jsou zahrnuty díky povolení vlastníka práv a jsou chráněny v souladu s autorskými právy a se zákony pro ochranné známky. Zasílání takových Prvků na tyto webové stránky nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli práva u těchto Prvků. Nezískáváte vlastnická práva na žádný z těchto Prvků, který je zobrazen prostřednictvím těchto webových stránek. Není-li zde uvedeno jinak, žádný z těchto Prvků nemůže být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, publikován, stahován, upravován, předváděn, zasílán nebo přenášen v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně, ale ne výlučně, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tímto je poskytnuto povolení v rozsahu nezbytném pro zákonný přístup a používání těchto webových stránek a/nebo informací, materiálů, výrobků a/nebo služeb dostupných na těchto stránkách pro zobrazení, stahování, archivaci a tisk v papírové podobě, a částí těchto webových stránek, za předpokladu, že nebudete provádět úpravy Prvků, a že zachováte veškerá autorská práva a jiná vlastnická práva týkající se Prvků. Toto oprávnění končí automaticky, porušíte-li jakoukoli z těchto Podmínek použití.

6. Ochranné známky

Loga BLACK+DECKER™ a Black & Decker® , všechny názvy výrobků (včetně, bez omezení, ochranných značek QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (ZAŘÍZENÍ), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (ZAŘÍZENÍ) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (ZAŘÍZENÍ), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (ZAŘÍZENÍ), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (ZAŘÍZENÍ), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (POUZE SLOVA), 4 X 4 ® (SLOVA A ZAŘÍZENÍ), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (POUZE SLOVA), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (POUZE SLOVA),CLICK & GO® (POUZE SLOVA), CLICK ‘N‘ GO® (ZAŘÍZENÍ - DLOUHÉ), CLICK ‘N‘ GO® (ZAŘÍZENÍ - HRANATÉ), CAT & DOG® (ZAŘÍZENÍ), CAT & DOG PLUS® (ZAŘÍZENÍ), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (ZAŘÍZENÍ - HORIZONTÁLNÍ), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (ZAŘÍZENÍ - KRUHOVÉ), FLAVOUR SCENTER®), všechny hlavičky stránek, všechny běžné grafiky, všechny ikony tlačítek, všechny ochranné známky, servisní značky a loga uvedená na této webové stránce, pokud není uvedeno jinak, jsou servisní značky, ochranné známky a/nebo tradiční vizuální vzhled/úprava Stanley Black & Decker (dále jen „Ochranné známky“). Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů, názvy společností, loga, servisní značky a/nebo oděvy a oblečení zmíněné, zobrazené, citované nebo jinak uvedené na těchto webových stránkách, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem zobrazovat ani používat Ochranné známky bez našeho předchozího písemného souhlasu. Souhlasíte, že nebudete zobrazovat nebo používat ochranné známky, názvy výrobků, názvy společností, loga, servisní známky a/nebo oděvy či oblečení ostatních vlastníků bez předchozího písemného souhlasu těchto vlastníků. Použití nebo zneužití Ochranných známek nebo jiných obchodních značek, názvů produktů, názvů společností, log, servisních známek a/nebo oděvů, oblečení a jakýchkoli jiných materiálů uvedených na těchto webových stránkách, je výslovně zakázáno, mimo případy, kdy je to zde povoleno.

7. Odmítnutí odpovědnosti za hypertextové odkazy

Tato webová stránka může obsahovat odkazy a/nebo reklamy na jiné webové stránky, které spravujeme, mimo odkazů na webové stránky spravované nespřízněnými společnostmi a osobami („webové stránky třetí strany“). Jejich reklama, nebo odkaz na webové stránky třetí strany neznamená, že schvalujeme, podporujeme nebo přijímáme jakoukoli odpovědnost za webové stránky třetí strany, jejich obsah nebo použití, nebo použití výrobků a služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran. Neodpovídáme za činy, obsah, přesnost, vyjádřené názory, pravidla ochrany osobních údajů, výrobky nebo služby poskytované prostřednictvím těchto odkazů, zpřístupněné prostřednictvím těchto zdrojů nebo objevující se na webových stránkách třetích stran, ani za jakékoli škody nebo ztráty, ať už přímo nebo nepřímo způsobené nebo údajně způsobené v důsledku vašeho používání nebo spoléhání se na tyto webové stránky třetích stran nebo z jakéhokoli nákupu, který byl proveden z webových stránek prodejců třetích stran. Takové webové stránky třetích stran nejsou námi prošetřovány, monitorovány nebo kontrolovány z hlediska správnosti, úplnosti nebo shody s platnými zákony a předpisy. Neprovádíme naprosto žádná prohlášení a neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu, výslovné, nepřímo vyjádřené nebo jiné, týkající se jakýchkoli webových stránek, na které můžete mít přístup prostřednictvím těchto webových stránek, jejich obsahu nebo výrobků a/nebo služeb, které jsou dostupné prostřednictvím takových webových stránek. Rozhodnete-li se opustit naše webové stránky a vstoupit na jiné webové stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí. Všechny předpisy, politiky (včetně ochrany soukromí) a provozní postupy takových webových stránek se na vás budou vztahovat na takových webových stránkách.

8. Odkazy z jiných webových stránek

Jakýkoli odkaz na tuto webovou stránku bez našeho písemného souhlasu je zakázán. Bez ohledu na oprávnění týkající se odkazu na tyto webové stránky, jsou odkazy na jakékoli jiné stránky než na domovskou stránku zakázány. Osoby, které poskytují přístup na tuto webovou stránku prostřednictvím odkazu z jiné webové stránky, jsou výhradně odpovědné za obsah, přesnost, vyjádřené názory, pravidla ochrany osobních údajů, výrobky nebo služby, nebo za jakákoli učiněná prohlášení nebo vytvořená zobrazení týkající se značky Black & Decker, která jsou k dispozici přes zdrojovou webovou stránku. Autorizaci týkající se odkazu na tyto webové stránky poskytujeme bez převzetí jakéhokoli závazku z naší strany, který by se týkal takových odkazů, a proto se tímto zříkáme jakékoli odpovědnosti. Vyhrazujeme si právo odejmout autorizaci pro připojení na tyto webové stránky, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Každý, kdo poskytuje přístup nebo informace týkající se těchto webových stránek, ať už odkazem nebo jinak, odpovídá za předání těchto Podmínek použití k rukám osoby, která obdržela takový přístup nebo informací. Pokud tak neučiní, nebude odpovědnost přenesena na nás.

9. Žádné záruky

TYTO STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAKOVÉ „JAKÉ JSOU“, „JAK JSOU PŘÍSTUPNÉ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ PŘÍPUSTNÉ MÍŘE A V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, SE SPOLEČNOST BLACK & DECKER, SBDK JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A LICENCÍ, ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK, VYSVĚTLENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, STATUTÁRNÍCH NEBO JINÝCH ZÁRUK. MIMO VÝŠE UVEDENÉ SPOLEČNOST BLACK & DECKER A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ POBOČKY, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VÁM NEBO VAŠÍ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ  NEBO ZÁRUKU. SPOLEČNOST BLACK & DECKER A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ POBOČKY, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODMÍTAJÍ (A) VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁZVU A NEPORUŠENOSTI, (B) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, CHYB NEBO OPOMENUTÍ V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH JAKÉKOLI ČÁSTI, (C) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘENOSU NEBO POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH DOSTUPNOSTI V URČITÉM ČASE NEBO NA URČITÉM MÍSTĚ, (D) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ, PLATNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI, NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO VYUŽITÍ JAKÉKOLI INFORMACE PUBLIKOVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A (E) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE WEBOVÝCH STRÁNEK, K JAKÝM JSOU TYTO WEBOVÉ STRÁNKY PŘIPOJENY. Je vaší povinností vyhodnotit (nebo odborně zhodnotit) přesnost a úplnost všech informací, prohlášení, názorů a dalších materiálů na této webové stránce nebo na jakékoli webové stránce, která je s ní svázána. Některé právní řády neumožňují vyloučení nebo odmítnutí určitých záruk. Proto se některá z výše uvedených odmítnutí na vás nemusí vztahovat. V žádném případě neusilujeme o vyloučení nebo omezení odpovědnosti za smrt nebo zranění osob způsobené nedbalostí nebo úmyslným uvedením v omyl. Vaše zákonná práva jako spotřebitele, pokud existují, nejsou tímto dotčena.

10. Vyloučení odpovědnosti

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY MY, JMÉNEM SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ ODMÍTÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY A NÁKLADY JAKÉKOLI POVAHY A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VIRY, ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NÁROKY TŘETÍCH STRAN NEBO JINÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO CHARAKTERU, A TO I V PŘÍPADĚ, I KDYŽ JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÁ VYPLÝVÁ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO Z POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO Z JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÁ JE S NIMI PROPOJENA. PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA STANOVENÍ TAKOVÝCH POSTUPŮ PRO ZÁLOHOVÁNÍ DAT A OCHRANU PŘED PŮSOBENÍM VIRŮ, JAKOU POVAŽUJETE ZA NEZBYTNOU. JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZTRÁTY A ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE PROHLAŠOVANÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, NEDBALOSTI, PŘEČINU, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JAK BYLO UVEDENO VÝŠE, A PROTO SE NA VÁS TAKOVÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT. JE-LI JAKÁKOLI ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SHLEDÁNA NEPLATNOU NEBO NEVYMAHATELNOU Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, POTOM PLATÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BLACK & DECKER, JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A VLASTNÍKŮ LICENCÍ Z HLEDISKA TĚCHTO PODMÍNEK PRO ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ BY BYLY JINAK OMEZENY, NEPŘEKROČÍ-LI ČÁSTKU CZK 3150. NEUSILUJEME O ZRUŠENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRTELNÁ NEBO JINÁ ZRANĚNÍ OSOB, A TO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ,  KTERÁ BY BYLA ZPŮSOBENA Z NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNĚ ŠPATNOU INTERPRETACÍ, ANI O ZRUŠENÍ JAKÉKOLI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA V RÁMCI PLATNÝCH ZÁKONŮ.

11. Odškodnění a osvobození od závazků

Souhlasíte s tím, že nás, stejně jako naše úředníky, ředitele, agenty, zástupce a zaměstnance odškodníte, osvobodíte od závazků a zabezpečíte před jakýmikoli nároky, odpovědností, ztrátami, výdaji nebo požadavky, včetně soudních poplatků, které budou souviset s vaším porušením těchto Podmínek použití nebo s vaším přístupem nebo s použitím těchto webových stránek nebo jakýchkoli informací, materiálů, výrobků či služeb dostupných prostřednictvím těchto webových stránek.

12. Licence a přístup na stránky

Společnost Black & Decker a SBDK vám poskytuje omezenou licenci pro přístup a osobní použití těchto webových stránek a nepovoluje vám provádět stahování (mimo využití mezipaměti) nebo úpravy těchto stránek nebo jejich jakékoli části, pokud nebudete mít předchozí písemný souhlas společnosti Black & Decker a/nebo SBDK. Tato licence nezahrnuje žádné právo na další prodej nebo na komerční využití těchto webových stránek nebo jejich obsahu, žádné právo na vytváření souboru seznamů výrobků, popisů nebo cen, žádné právo na vytváření odvozených stránek, které by využívaly tyto webové stránky nebo jejich obsah, žádné právo na stahování nebo kopírování informací ve prospěch jiného obchodníka a žádné právo na použití vytěžování dat, robotů nebo podobného shromažďování dat a extrakčních nástrojů. Tyto webové stránky nebo jakékoli jejich části nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, vyhrazovány, prodávány, navštěvovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Black & Decker.

13. Modifikace a oddělitelnost

Black & Decker a SBDK si vyhrazuje právo měnit, upravovat, mazat, pozastavit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, tyto webové stránky (nebo jakoukoli jejich část) a/nebo informace, materiály, výrobky a/nebo služby dostupné prostřednictvím těchto webových stránek (nebo jakékoli jejich části) s nebo bez předchozího upozornění. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 28. srpna 2016  Souhlasíte s tím, že nebudeme mít vůči vám nebo vůči jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost za jakékoli modifikace, editace, mazání, pozastavení nebo ukončení těchto webových stránek. Bude-li některá z těchto podmínek považována za mylnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevykonatelnou, tato podmínka bude považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek. Neúspěch společnosti Black & Decker a/nebo SBDK vykonávat nebo vymáhat jakékoli právo či ujednání, nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ujednání.

14. Platné zákony a jurisdikce

Tyto webové stránky jsou kontrolovány a provozovány společností Black & Decker a SBDK z jejich kanceláří nacházejících se v Česká Republika. Vytvoření, existence, výstavba, provedení, platnost ve všech aspektech u naprosto všech těchto podmínek nebo jakákoli ustanovení těchto podmínek nebo jakýkoli spor v souvislosti s materiály uvedenými na těchto webových stránkách, se řídí platnými zákony Česká Republika. Česká Republika soudy mají výlučnou pravomoc k řešení všech sporů, které mohou vyplývat nebo vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami nebo s použitím těchto webových stránek. Neodvolatelně souhlasíte s tím, že se podrobíte výhradní pravomoci právních předpisů Česká Republika. Bez ohledu na výše uvedené si ponecháváme právo na provádění soudního řízení v jakékoli jurisdikci, kde věříme, že dochází nebo že došlo k porušení této dohody. Přístup k těmto webovým stránkám nebo použití informací, materiálů, výrobků a/nebo služeb na těchto webových stránkách, může být v některých zemích nebo jurisdikcích zakázáno zákonem. Odpovídáte za dodržování všech platných zákonů země, ze které máte přístup k těmto webovým stránkám. Neprovádíme žádné prohlášení, že jsou zde uvedené informace vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech mimo území Spojených států nebo zemí Evropské unie.

15. Úplná dohoda

Tyto Podmínky použití zahrnují úplnou dohodu mezi vámi a námi s ohledem na tyto webové stránky a žádné prohlášení, vyjádření, ústní či písemná pobídka, která zde není uvedena, bude vázat jakoukoli ze stran k této dohodě. Naše neschopnost prosadit jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nebude považováno za zřeknutí se takového ustanovení, ani práva vymáhat takové ustanovení. Bude-li u některého ustanovení těchto Podmínek použití kompetentním soudem zjištěno, že je v rozporu se zákonem, takové ustanovení bude změněno a interpretováno tak, aby co nejlépe splňovalo cíle původního ustanovení v plném rozsahu daném zákonem, a zbývající ustanovení těchto Podmínek použití zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

16. Zřeknutí se práv

Opomenutí společnosti Black & Decker a/nebo SBDK kdykoliv požadovat plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo kdykoli uplatňovat jakékoli právo uvedené v těchto podmínkách, nebude považováno za zřeknutí se takového ustanovení nebo takového práva. Všechna zřeknutí se práv musí být provedena písemnou formou. Pokud písemné zřeknutí se práv neobsahuje výslovné vyjádření opaku, žádné zřeknutí se práv společností Black & Decker a/nebo SBDK týkající se porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakéhokoli zde uvedeného práva, bude vykládáno jako zřeknutí se práv na jakákoli pokračující nebo následná porušení takového ustanovení, zřeknutí se práv na samotné ustanovení nebo vzdání se jakéhokoli práva na základě těchto Podmínek použití.

17. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití nebo jakékoli jiné záležitosti, můžete nás kontaktovat písemně na adrese StanleyBlack & Decker STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC, S.R.O, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká Republika, nebo zasláním e-mailu na adresu contact-web-czechrepublic@sbdinc.com.