Podmínky použití

 

Vítejte na stránkách blackanddecker.cz, které jsou provozované společností Black & Decker Europe registrační číslo 01842628 and Black & Decker registrační číslo 00291547, se sídlem 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Spojené království. Vaše použití stránek blackanddecker.cz podléhá těmto podmínkám. Přečtěte si je prosím pečlivě. Společnosti Black & Decker Europe, Black & Decker (obě dále jen "Black & Decker"), její mateřská společnost, dceřiné společnosti a další společnosti náležející ke stejné skupině, zajišťují blackanddecker.cz, služby spojené s webovou stránkou europe-blackanddecker.com společnosti Black & Decker na základě těchto podmínek.

1. Dohoda

Přístup a použití této webové stránky a informace, materiály, výrobky a služby dostupné prostřednictvím této webové stránky podléhají všem příslušným zákonům a předpisům a těmto Podmínkám použití. Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s těmito Podmínkami použití, které představují právně závaznou dohodu. Pokud nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte tuto webovou stránku. Tyto Podmínky použití se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Na webové stránce budou vždy uvedeny aktuální Podmínky použití a před použitím této webové stránky byste si měli vždy Podmínky použití přečíst, abyste se ujistili, že jste pochopili Podmínky použití, za kterých můžete vstoupit na tuto webovou stránku. Pokud nemáte Podmínky použití dostupné prostřednictvím internetu, můžeme Vám na požádání zaslat kopii aktuálních Podmínek použití emailem. VSTUP NA TUTO WEBOVOU STRÁNKU (NEBO JEJÍ ČÁSTI) A POUŽITÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB DODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY (NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ) NENÍ URČEN PRO A JE ZAKÁZÁN V PŘÍPADECH, KDY TAKOVÝ VSTUP NEBO POUŽITÍ PORUŠUJE PLATNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY.

2. Mladiství

Tato webová stránka je obchodního a komerčního rázu. Jako taková není určena pro děti a mladistvé.

Anonymní údaje shromažďované prostřednictvím této webové stránky
Kromě informací shromažďovaných tak, jak je uvedeno výše, používáme technologie ke shromažďování anonymních informací o používání naší webové stránky. Např. náš webový server automaticky zaznamenává, které stránky našich webových stránek si návštěvníci prohlíželi, jejich IP adresy a které webové prohlížeče naši návštěvníci používají. Tato technologie neidentifikuje Vás osobně, jednoduše nám umožňuje vytvářet statistiky o našich návštěvnících a jejich využití našich webových stránek. Naše webové stránky obsahují hyperlinky na další stránky na našich webových stránkách. Můžeme používat technologii ke sledování, jak často jsou tyto hyperlinky používány a které stránky našich webových stránek si návštěvníci hlavně prohlížejí. Ani tato technologie neidentifikuje Vás osobně - jednoduše nám umožňuje vytvářet statistiky o použití těchto hyperlinků.

3. Informace o výrobcích a službách

Veškeré reference uvedené na této webové stránce o informacích, materiálech, výrobcích a službách se vztahují na informace, materiály, výrobky a služby dostupné v zemích nebo jurisdikcích specifikovaných v těchto informacích, pokud není uvedeno jinak. Nic na této webové stránce nelze vykládat jako nabídku ke koupi nebo prodeji našich výrobků nebo služeb, v žádné jurisdikci. Tato webová stránka je pouze informativního charakteru.

4. Souhlas s ochranou soukromí a údajů

Souhlasem s těmito Podmínkami použití berete na vědomí, že jste si přečetli a pochopili naše Zásady ochrany soukromí a že s nimi souhlasíte. S výjimkou osobních údajů bude jakákoliv komunikace nebo materiály, které nám pošlete nebo předáte prostřednictvím internetu, považovány za nedůvěrné a za informace, ke kterým se nevážou žádná další vlastnická práva. Předáním jakýchkoli osobních informací nám výslovně udělujete povolení k šíření a/nebo použití těchto informací pro jakékoli legální účely, jak je podrobně uvedeno v Zásadách ochrany soukromí. Zasílání nebo předávání jakéhokoliv nezákonného, výhrůžného, hanlivého, urážlivého, obscénního, pornografického nebo sprostého materiálu nebo jakéhokoliv materiálu, který by mohl představovat nebo vybízet k jednání, které by bylo možné považovat za trestný čin nebo porušování zákona, je přísně zakázáno. Vyhrazujeme si právo monitorovat Vaši komunikaci s námi vedenou prostřednictvím emailu, faxu, písemnou nebo hlasovou nebo jakoukoliv jinou formou, za účelem kontroly kvality, bezpečnosti a jiných obchodních potřeb. Nehledě na výše uvedené bude se všemi osobními údaji, které nám byly poskytnuty, zacházeno v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

5. Duševní vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou tato webová stránka i její design, text, obsah, výběr a uspořádání částí, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze a další materiály spojené s touto webovou stránkou ("Prvky") chráněny platnými autorskými právy, ochrannými známkami a jinými vlastnickými právy (vč., ale nikoliv výlučně právy duševního a průmyslového vlastnictví) a jsou majetkem společnosti Black & Decker nebo jsou součástí povolení majitele těchto práv a jsou chráněny podle autorských práv a práv na ochranu ochranných známek. Umístěním jakéhokoliv takového Prvku na tuto webovou stránku se nezříkáme jakéhokoli práva týkajícího se tohoto Prvku. Shlédnutím Prvků na této webové stránce k nim nezískáte žádná vlastnická práva. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, žádný z Prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, publikován, stáhnut, pozměněn, zobrazen, poslán nebo přesunut v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, zejména, ne však výlučně, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním apod., bez předchozího písemného souhlasu. Souhlas je tímto udělen v rozsahu nezbytném pro oprávněný přístup a použití této webové stránky a/nebo informací, materiálů, výrobků a/nebo služeb na ní dostupných, pro zobrazení, stáhnutí, archivaci a vytištění částí této webové stránky, v nezměněné formě za předpokladu, že zachováte všechny prvky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví v nezměněné podobě. Toto povolení se automaticky ruší v případě porušení jakékoliv z Podmínek použití.

6. Ochranné známky

Logo Black & Decker® a všechny názvy výrobků (zejména, ne však výlučně, značky QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), všechna záhlaví stránek, veškerá uživatelská grafika, všechny ikony tlačítek, všechny ochranné známky, servisní značky, průmyslové a užitné vzory a loga objevující se na této webové stránce, pokud není stanoveno jinak, jsou servisními značkami, ochrannými známkami, průmyslovými a užitnými vzory a/nebo obchodní úpravou/stylem (tzv. "trade dress / get-up") korporace Black & Decker (dále "Značky"). Všechny ostatní ochranné známky, názvy výrobků, společností, loga, servisní značky průmyslové a užitné vzory a/nebo obchodní úpravy/styly (tzv. "trade dress / get-up") zobrazené, citované nebo jinak uvedené na webové stránce jsou vlastnictvím příslušných majitelů. Souhlasíte, že nebudete tyto značky žádným způsobem zobrazovat ani používat bez našeho předchozího písemného povolení. Souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani používat ochranné známky, názvy výrobků, společností, loga, průmyslové a užitné vzory, servisní značky a/nebo obchodní úpravy/styly (tzv. "trade dress / get-up") jiných majitelů bez jejich předchozího písemného povolení. Použití nebo zneužití těchto Značek nebo jiných ochranných známek, názvů výrobků, společností, log, průmyslových a užitných vzorů, servisních značek a/nebo obchodních úprav/stylů (tzv. "trade dress / get-up") nebo jiných zde obsažených materiálů, kromě zde povolených, je výslovně zakázáno. Design a obsah této webové stránky je chráněn na území České republiky zákonem č. 121/2000 Sb. o ochraně práv duševního vlastnictví (Autorský zákon), v platném znění..

7. Vyloučení odpovědnosti za odkazy

Tato webová stránka může obsahovat odkazy a/nebo reklamy na jiné námi spravované webové stránky nebo s odkazy na webové stránky spravované s námi nesouvisejícími společnostmi a osobami („Webové stránky třetí strany“). Reklama nebo odkaz na Webovou stránku třetí strany neznamená, že ji schvalujeme, podporujeme nebo přijímáme zodpovědnost za Webovou stránku třetí strany, její obsah nebo použití, ani použití výrobků a služeb zpřístupněných prostřednictvím takové Webové stránky třetí strany. Neodpovídáme za jednání, obsah, přesnost, vyjádřené názory, způsob ochrany soukromí, výrobky ani služby dostupné prostřednictvím tohoto odkazu nebo zpřístupněných prostřednictvím tohoto odkazu nebo uvedených na takové Webové stránce třetí strany, stejně tak za jakékoli škody nebo újmy, přímo i nepřímo způsobené nebo domněle způsobené použitím nebo spolehnutím se na takovou Webovou stránku třetí strany. U Webových stránek třetí strany neprozkoumáváme, nemonitorujeme ani nekontrolujeme přesnost, úplnost nebo soulad s platnými zákony a předpisy. Nedáváme žádná prohlášení, ani žádné záruky jakéhokoliv druhu, vyjádřené výslovně či nevýslovně, ani jiné týkající se jakýchkoliv webových stránek, které můžete prostřednictvím této webové stránky navštívit, jejich obsahu, nebo výrobků a/nebo služeb dostupných prostřednictvím takové webové stránky. Pokud se rozhodnete naši webovou stránku opustit a vstoupit na tyto další webové stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí. Během pobytu na takových stránkách se na Vás vztahují všechna pravidla, zásady, podmínky (vč. ochrany soukromí) a provozní procedury těchto webových stránek.

8. Odkazy z jiných webových stránek

Vytváření odkazu na naši webovou stránku bez předchozího písemného povolení je zakázáno. V případě povolení vytvoření odkazu na naši webovou stránku musí být vždy odkazováno na její počáteční stránku (home page). Osoby zpřístupňující naši webovou stránku prostřednictvím odkazu umístěném na jiné webové stránce jsou zodpovědné za obsah, přesnost, vyjádřené názory, ochranu soukromí, výrobky nebo služby zdrojové webové stránky nebo dostupné jejím prostřednictvím, a za patřičná prohlášení nebo dojem vytvořený ohledně Black & Decker. Povolení udělené námi k odkazování na naši webovou stránku je uděleno bez převzetí jakékoliv zodpovědnosti související s takovým odkazem a tímto se každé takové odpovědnosti zříkáme. Vyhrazujeme si právo jakékoliv povolení k odkazování na naši webovou stránku kdykoliv odvolat, a to z jakéhokoliv důvodu. Každý, kdo zpřístupní odkaz na naši webovou stránku nebo informace s ní související, ať už odkazem nebo jiným způsobem, odpovídá za upozornění osoby, která tento přístup nebo tyto informace obdrží, na tyto Podmínky použití. Za nedodržení této povinnosti nepřebíráme žádnou odpovědnost.

9. Vyloučení záruk

TATO STRÁNKA JE PROVOZOVÁNA NA BÁZI „JAK JE“ A "JAK JE DOSTUPNÁ“ ("AS IS, AS AVAILABLE BASIS"), BEZ POSKYTNUTÍ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU PODLE POUŽITELNÉHO PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA ODMÍTAJÍ A VYLUČUJÍ SPOLEČNOST BLACK & DECKER, SPOLEČNOSTI NÁLEŽEJÍCÍ DO STEJNÉ SKUPINY, JEJICH POBOČKY, DODAVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ I NEVÝSLOVNĚ , OBSAŽENÉ V ZÁKONECH ČI JINDE. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST DEWALT, SPOLEČNOSTI NÁLEŽEJÍCÍ DO STEJNÉ SKUPINY, JEJICH POBOČKY, DODAVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEDÁVAJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY. BLACK & DECKER, SPOLEČNOSTI NÁLEŽEJÍCÍ DO STEJNÉ SKUPINY, JEJICH POBOČKY, DODAVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ TÍMTO ODMÍTAJÍ A VYLUČUJÍ (A) VEŠKERÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, POUŽITELNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY, SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICKÝM TITULEM A VYLOUČENÍM ZÁSAHU DO VAŠICH PRÁV; (B) ZÁRUKYA ODPOVĚDNOST VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, CHYBÁ NEBO OPOMENUTÍ V PROVOZU TÉTO STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV JEJÍ ČÁSTI; (C) ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘENOSU NEBO DORUČENÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JEJÍ DOSTUPNOSTI V URČITÝ ČAS A NA URČITÉM MÍSTĚ; (D) ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K POUŽITÍ, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, PLATNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI A VÝSLEDKU POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE UVEDENÉ; A (E) ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K WEBOVÝM STRÁNKÁM, NA KTERÉ TATO STRÁNKA ODKAZUJE. Je Vaší vlastní odpovědností zvážit (nebo se odborně poradit o) přesnost a úplnost všech informací, prohlášení, názorů a dalších materiálů na této webové stránce nebo jakékoliv jiné webové stránce, na kterou odkazuje. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo odmítnutí určitých záruk, odpovědnosti. S ohledem na výše uvedené se vyloučení nemusí vztahovat na Vás. Neusilujeme o vyloučení nebo omezení odpovědnosti pro případ smrti nebo osobního poranění způsobeného nedbalostí nebo podvodným zkreslením údajů. Tímto nejsou ovlivněna Vaše zákonná práva coby spotřebitele.

10. Vyloučení odpovědnosti

V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM POUŽITELNÝM PRÁVEM SE V ZÁJMU NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ A SMLUVNÍCH STRAN ZŘÍKÁME A VYLUČUJEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY A VÝDAJE JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU A JAKKOLIV VZNIKLÝCH, VČ. ALE NE VÝLUČNĚ, JAKÝCHKOLIV PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, EXEMPLÁRNÍCH NÁHRAD ŠKODY (TZV. "PUNITIVE DAMAGES") NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD (TZV. "CONSEQUENTIAL DAMAGES"), ŠKOD VYPÝVAJÍCÍCH ZE ZÁNIKU VYUŽITÍ, ZTRÁT DAT, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VIREM, Z UŠLÉHO PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁT NEBO ŠKOD NA MAJETKU, PRÁVNÍCH NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN NEBO JINÝCH ŠKOD JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO CHARAKTERU, I PŘESTOŽE JSME BYLI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY NEBO ÚJMY, VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTEROU ODKAZUJEME. PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA ZAVEDENÍ PROCEDUR ZÁLOHOVÁNÍ DAT A ANTIVIROVÉ KONTROLY, JAKÉ UZNÁTE SAMI ZA VHODNÉ. TOTO JE KOMPLEXNÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ÚJMY A ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, NEHLEDĚ NA TO, ZDA ŠKODA ČI ÚJMA VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z NEDBALOSTI, Z PORUŠENÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVA, Z OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, PROTO SE TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. POKUD Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU BUDE JAKÁKOLIV ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SHLEDÁNA NEPLATNOU NEBO NEVYMAHATELNOU, NEMĚLA BY POTOM CELKOVÁ VÝŠE ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI BLACK & DECKER, SPOLEČNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH DO STEJNÉ SKUPINY A JEJÍCH POBOČEK, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A LICENCÍ V PŘÍPADĚ, KDY BY JINAK BYLA ODPOVĚDNOST PODLE TĚCHTO PODMÍNEK UŽITÍ OMEZENA, PŘEKROČIT ČÁSTKU £100. NEUSILUJEME O VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO OSOBNÍHO PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉHO NEDBALOSTÍ NEBO PODVODEM, ANI JAKÉKOLI DALŠÍ ODPOVĚDNOSTI, KTEROU NELZE VYLOUČIT ANI OMEZIT PODLE PŘÍSLUŠNÉHO A POUŽITELNÉHO PRÁVA.

11. Odškodnění a vyrovnání

Souhlasíte, že odškodníte, zajistíte, uhradíte za nás, naše vedoucí zaměstnance, osoby zastávající určité funkce v orgánech společnosti , ředitele, agenty, zástupce a zaměstnance jakékoliv právní nároky, vyplývající z odpovědnosti za škodu, újmu, výdaje nebo požadavky, vč. právních poplatků vzniklých v souvislosti s Vaším porušením těchto Podmínek použití nebo přístupem a použitím naší webové stránky nebo jakýchkoli informací, materiálů, výrobků a služeb dostupných prostřednictvím této webové stránky. A to jak nám, tak našim úředníkům, ředitelům, agentům, zástupcům a zaměstnancům.

12. Licence a přístup na stránku

Společnost Black & Decker Vám uděluje omezenou licenci pro vstup a osobní užití této webové stránky, bez možnosti ji stahovat (jinak než do cache stránky) nebo upravovat ji nebo její části, pokud k tomu nemáte výslovný písemný souhlas od Black & Decker. Tato licence nezahrnuje právo následně prodávat nebo komerčně využívat tuto webovou stránku a její obsah; právo sbírat seznamy výrobků, jejich popisy a ceny; právo na následné, odvozené použití této stránky a jejího obsahu; právo stahovat nebo kopírovat klíčové informace pro jiného obchodníka; ani právo používat techniku „dolování dat“, roboty či podobné shromažďování údajů a extrakční nástroje. Bez předchozího písemného souhlasu Black & Decker nesmí být tato webová stránka ani její části reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, navštěvovány, ani jinak zneužívány pro jakékoli komerční účely.

13. Modifikace a oddělitelnost jednotlivých ustanovení

Společnost Black & Decker si vyhrazuje právo změnit, upravit, smazat, přerušit nebo vyjmout, dočasně nebo trvale, tuto webovou stránku (nebo jakoukoliv její část) a/nebo informace, materiály, výrobky a/nebo služby dostupné jejím prostřednictvím (nebo jejich částí) s i bez předchozího upozornění. Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány 3. března 2008. Souhlasíte, že neodpovídáme Vám ani jiným třetím stranám za jakoukoliv takovou změnu, úpravu, smazání, přerušení, ani vyjmutí této webové stránky. Pokud by některé z těchto Podmínek byly považovány za neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, bude takové ustanovení odděleno a nemělo by ovlivnit platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek. Nevykonáním nebo nevymáháním jakéhokoliv práva nebo ustanovení společností Black & Decker neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

14. Rozhodné právo a soudní jurisdikce

Tato webová stránka je spravována a provozována společností Black & Decker z jejích kanceláří v Anglii. Forma, existence, uspořádání, provedení, platnost ve všech aspektech těchto Podmínek nebo některého z termínů těchto Podmínek nebo jakýkoli případný spor související s materiály obsaženými na této webové stránce by měly podléhat anglickému právu za předpokladu, že kogentní ustanovení obsažená v českém právu, nevyžadují povinnou aplikaci českého práva. Za předpokladu, že kogentní ustanovení českého práva nestanoví povinnou soudní pravomoc českých soudů, anglické soudy budou mít výhradní soudní pravomoc rozhodnout případné spory, které mohou vzniknout z nebo ve spojení s těmito Podmínkami nebo použitím této webové stránky. I přes výše uvedené si ponecháváme právo vést soudní řízení v jakékoli jurisdikci, ve které se budeme domnívat, že dochází k porušování těchto Podmínek, nebo ve které k takovému porušení poprvé došlo.Přístup nebo použití této webové stránky nebo informací, materiálů, výrobků a/nebo služeb na této webové stránce může být v některých zemích a jurisdikcích ze zákona zakázáno. Za soulad s platnými zákony země, ze které na tuto stránku vstupujete, odpovídáte Vy. Neuvádíme, že informace zde obsažené jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných oblastech mimo Spojené státy a Evropskou unii.

15. Dohoda

Tyto Podmínky použití obsahují úplnou dohodu mezi Vámi a námi s ohledem na tuto webovou stránku a žádné prohlášení, ústní ani písemný podnět, který zde není obsažený, by neměl zavazovat ani jednu ze stran této dohody. Neuskutečněné vymáhání jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek použití nesmí být považováno za vzdání se těchto práv tato ustanovení vymáhat či změnu takových ustanovení. Pokud kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek použití bude kompetentním soudem považováno za ustanovení, které je v rozporu s právem, bude takové ustanovení změněno a interpretováno tak, aby co nejlépe splňovalo cíle původního ustanovení v nejvyšším možném rozsahu povoleném právem, a zbývající ustanovení těchto Podmínek použití zůstanou platná a účinná v plném rozsahu.

16. Vzdání se práva

Nepožadování či nevymáhání plnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek použití nebo nevykonání jakéhokoliv práva zde uvedeného ze strany Black & Decker, se nebude považovat za vzdání se takového ustanovení nebo takového práva. Případné vzdání se práva musí být písemnou formou. Pokud písemné vzdání se práva neobsahuje výslovné prohlášení v opačném smyslu, nepovažuje se vzdání se práva vymáhat či požadovat splnění povinnosti vyplývající z jakéhokoliv ustanovení Podmínek užití, v případě porušení těchto Podmínek užití, nebo vyžadovat splnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýchkoliv práv zde uvedených, učiněné Black & Decker, za vzdání se práva na splnění jakýchkoliv nadále pokračujících nebo následných nedodržení těchto ustanovení, vzdání se či změnu samotného ustanovení jako takového nebo vzdání se jakéhokoliv jiného práva podle těchto Podmínek použití.

17. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití nebo čehokoliv jiného, můžete nás kontaktovat písemně: Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, nebo emailem: contact.uk@blackdecker.com